Народний депутат України
Заслужений економіст України, кандидат юридичних наук,
генерал-лейтенант міліції, лауреат державної премії в галузі науки і техніки

Статут Спілки

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Міжнародна громадська організація «Спілка генералів органів внутрішніх справ України» (далі - Спілка) є добровільною самоврядною неприбутковою міжнародною громадською організацією, створеною громадянами України та іноземцями - особами зі спеціальним статусом*, що виявили бажання співпрацювати з метою виконання статутних завдань Спілки спрямованих на сприяння реалізації та захисту соціальних та інших законних інтересів своїх членів.

1.2. Організація має статус міжнародної і здійснює свою діяльність відповідно до статутних цілей в Україні, Російській Федерації та інших державах, де будуть створені філії та представництва. У своїй діяльності Спілка керується Конституцією України, Законом України "Про об'єднання громадян", чинним законодавством України, нормами міжнародного права, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України та цим Статутом.

На території інших держав Спілка вирішує статутні завдання з дотриманням положень законодавства цих країн.

1.3. Спілка незалежна від будь-яких політичних партій і рухів. Спілка бере участь у суспільно-політичному житті держави, постійно співпрацює з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, працівниками органів внутрішніх справ, сім'ями генералів органів внутрішніх справ, сім'ями загиблих працівників органів внутрішніх справ, іншими об'єднаннями громадян, головними напрямами діяльності яких є економічне і духовне становлення України та інших держав на міжнародному рівні, мир і злагода в суспільстві.

1.4. Спілка здійснює свою діяльність на принципах добровільності, самоврядування, законності і гласності, а також рівноправності її членів.

1.5. Спілка набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації в установленому законодавством порядку, має у власності відокремлене майно, самостійний баланс, розрахунковий й інші рахунки в банківських установах, у тому числі в іноземній валюті, круглу печатку із своїм найменуванням, штамп, бланки, символіку зразки яких затверджуються Радою Спілки. Символіка Спілки підлягає реєстрації в порядку, встановленому законодавством. 

1.6. Усі основні питання діяльності Спілки вирішуються на її Загальних зборах.

1.7. Повна назва Спілки:   
            - українською
    мовою;    Міжнародна    громадська    організація    "Спілка генералів органів внутрішніх справ України";  
            - російською мовою:
  Международная общественная  организация "Союз генералов органов внутренних дел Украины";  
            - англійською мовою:
International Public Organization "Union of Generals of Internal Affairs of Ukraine".

1.8. Скорочена назва Спілки;
            - українською мовою: МГО СГОВСУ;
            - російською мовою: МОО "СГОВДУ";
            - англійською мовою; ІРО "
UGIAU".

1.9. За своїми зобов'язаннями Спілка відповідає власними коштами і майном на яке може бути звернене стягнення. Спілка не несе відповідальності за зобов'язаннями держави і державних органів, а також за зобов'язаннями своїх членів перед державою та державними органами управління, так само як і держава і члени Спілки не відповідають за її зобов'язаннями.

1.10. Місцезнаходження Спілки: м. Київ, вул. Горького, 12Б.


2. МЕТА, ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

2.1. Мета діяльності Спілки

2.1.1. Сприяння у відновленні, розвитку та збереженні ділових і дружніх взаємин генералів органів внутрішніх справ, захист соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів членів Спілки.

2.2. Завдання Спілки:

2.2.1. Консолідація і активізація зусиль ветеранів та працівників правоохоронних органів, членів' їхніх родин і родин загиблих працівників, створених ними суспільних об'єднань для зміцнення взаєморозуміння між ними та для духовного відродження України.

2.2.2. Зміцнення ветеранської дружби, співробітництва і взаємодопомоги, участь у формуванні сучасної державної ідеології, що відповідає цілям духовного відродження України. 

2.2.3. Участь у суспільно-політичному житті України з метою сприяння створенню соціальних і політичних умов і механізмів, що забезпечують її відродження й розвиток.

2.2.4. Сприяння органам державної влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, громадським організаціям (у тому числі й іноземним) у міжнародному співробітництві з використанням потенціалу генералів органів внутрішніх справ України.

2.2.5. Робота по захисту соціальних, економічних та інших законних прав і інтересів членів Спілки, ветеранів та працівників правоохоронних органів у межах чинного законодавства. 

2.2.6. Надання в межах, що не суперечать чинному законодавству, допомоги членам Спілки їх сім'ям, сім'ям загиблих працівників правоохоронних органів, моральної підтримки, допомоги у питаннях здобуття освіти та працевлаштування їхніх дітей.

2.2.7. Сприяння популяризації та покращанню іміджу працівників органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів України.

2.2.8. Сприяння формуванню позитивної суспільної думки щодо більш гуманного і справедливого ставлення до ветеранів правоохоронних органів. 

2.2.9. Ініціювання розроблення і прийняття органами державної влади нормативно-правових актів щодо вирішення проблем, які непокоять працівників правоохоронних органів, сприяння удосконаленню їх грошового, пенсійного та іншого забезпечення із залученням їх до роботи в складі робочих груп.

2.2.10. Сприяння у доведенні до міжнародної громадськості, органів державної влади, громадських організацій інформації про перспективи розвитку правоохоронних органів України. 

2.2.11. Сприяння в ознайомленні українською громадськістю з системою закордонних правоохоронних органів, з можливостями вдосконалення української системи з урахуванням позитивного міжнародного досвіду, участі у вивченні і поширенні досвіду роботи правоохоронних органів іноземних держав. 

2.2.12. Організація і проведення неприбуткових заходів: семінарів, конференцій, їнформаційно-культурних та інших заходів. 

2.2.13. Сприяння у створенні системи соціальної адаптації для іноземних громадян, які прибули в Україну з робочим або дружнім візитом;

2.2.14. Сприяння розвитку механізмів взаємодії і співробітництва з органами державної влади і органами місцевого самоврядування, депутатами і особами, що займають інші виборні посади в органах державної влади України й органах місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян для досягнення цілей, передбачених Статутом і рішеннями керівних органів Спілки. 

2.2.15. Сприяння створенню ефективних форм і механізмів громадського контролю за діяльністю органів державної влади і органів місцевого самоврядування, депутатів і осіб, що займають інші виборні посади в органах державної влади України й органах місцевого самоврядування.

2.2.16. Сприяння і надання допомоги громадянам і організаціям у їх діяльності, що відповідає цілям і завданням Спілки. 

2.2.17. Сприяння в підготовці і реалізації цільових і комплексних програм, у тому числі на регіональному і місцевому рівнях, спрямованих на духовне відродження України. 

2.2.18. Представлення та захист у встановленому законом порядку прав і законних інтересів членів Спілки, у тому числі у взаєминах з органами державної влади і органами місцевого самоврядування. 

2.2.19. Співробітництво   з   ветеранськими  організаціями  і   ветеранами правоохоронних органів інших держав. 

2.2.20. Залучення ветеранів правоохоронних органів до участі в діяльності Спілки.

2.2.21. Надання консультаційної та інформаційної допомоги членам Спілки.

2.2.22. Заснування ЗМІ, видання на безоплатній основі власних газет, журналів, довідників, рекламно-інформаційної літератури та розповсюдження на безоплатній основі її серед членів Спілки, працівників правоохоронних органів та інших осіб в Україні і за кордоном. 

2.2.23. Організація та проведення зустрічей з працівниками органів внутрішніх справ та сприяння в організації таких зустрічей під час їх перебування за кордоном. 

2.2.24. Співпраця з дипломатичними представництвами та земляцтвами інших держав для виконання статутних завдань. 

2.2.25. Надання на безоплатній основі працівникам правоохоронних органів інших держав правової допомоги та сприяння їх соціальній адаптації в Україні через створені Спілкою установи та організації. 

2.2.26. Вивчення позитивного досвіду правоохоронних органів зарубіжних країн та сприяння його поширенню та втіленню в Україні.  

2.4. Права Спілки

Для виконання своїх статутних цілей і завдань в межах, що не суперечить законодавству Спілка має такі права.

2.4.1. Створювати на території України місцеві осередки, за кордоном -філії і представництва. Приймати рішення щодо припинення діяльності місцевих осередків, філій, представництв. 

2.4.2. Виступати з ініціативами щодо різних питань громадського життя, уносити органам державної влади й органам місцевого самоврядування пропозиції, пов'язані зі статутною діяльністю Спілки. 

2.4.3. Брати участь у підготовці рішень органів державної влади і органів місцевого самоврядування, пов'язаних зі статутними цілями, завданнями й напрямками діяльності Спілки.

2.4.4. Засновувати спілки об'єднань громадян. Для виконання статутних завдань Спілки створювати установи та організації, засновувати підприємства.

2.4.5. Установлювати й підтримувати міжнародні зв'язки, укладати угоди з іноземними неурядовими організаціями й об'єднаннями. 

2.4.6. Здійснювати аналітичну, організаційну, інформаційну й пропагандистську роботу, у тому числі з вивчення суспільної думки; проводити неприбуткові конференції, виставки, збори,   мітинги,   фестивалі,   конкурси, диспути, круглі столи й Інші масові суспільні заходи відповідно до чинного законодавства, Засновувати засоби масової інформації.

2.4.7. Здійснювати видавничу, поліграфічну, рекламну, телерадіомовну та інші види інформаційної діяльності з питань статутної діяльності Спілки шляхом створення підприємств, установ, організацій.

2.4.8. Сприяти створюванню робочих місць для ветеранів правоохоронних органів, членів їхніх родин і родин загиблих працівників. 

2.4.9. Безкоштовно надавати інформаційну, консультаційну та іншу допомогу членам Спілки, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих працівників органів внутрішніх справ.  

2.4.10. З метою здійснення статутної діяльності укладати з юридичними й фізичними особами будь-які угоди, що не суперечать законодавству України і Статуту.  

2.4.11. Виступати засновником або учасником благодійних фондів, у тому числі й закордонних, відповідно до чинного законодавства. 

2.4.12. Представляти й захищати права і законні інтереси членів Спілки та інших громадян в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, громадських об'єднаннях та інших організаціях. 

2.4.13. Брати участь у реалізації українських й міжнародних проектів, що відповідають цілям і завданням Спілки. 

2.4.14. Виступати засновником спілок об'єднань громадян, у тому числі міжнародних, бути їх членом.  

2.4.15. Розпоряджатися власним майном і коштами, брати в оренду або придбавати в установленому законом порядку земельні ділянки, будинки, приміщення, транспорт та інше рухоме й нерухоме майно для реалізації статутних цілей і завдань Спілки.

2.4.16. Визначати організаційну структуру Спілки, розробляти й затверджувати плани роботи Спілки, формувати штатний апарат і вирішувати питання оплати праці найманих працівників Спілки відповідно до чинного законодавства. 

2.4.17. Нагороджувати громадян і організації, членів Спілки за особливі заслуги перед Спілкою, активну діяльність із соціального захисту ветеранів правоохоронних органів, членів їхніх родин і родин загиблих працівників нагородами Спілки. 

2.4.18. Виконувати інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

2.4.19. Мати власну символіку, яка підлягає реєстрації в порядку, визначеному законодавством України.                                 

  2.5. Обов'язки Спілки

2.5.1. Дотримуватися законодавства України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, що стосуються сфери її діяльності, а також положень Статуту. 

2.5.2. Мати інші обов'язки відповідно до законодавства України.


3. ЧЛЕНИ СПІЛКИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ

3.1. Загальні положення

3.1.1.Членство в Спілці є добровільним. Членство в Спілці може бути індивідуальним та колективним. 

3.1.2. Засновники Спілки є її членами.

3.1.3. Усі члени Спілки мають рівні права і обов'язки.

3.1.4. Індивідуальним членом Спілки можуть бути громадяни України, іноземні громадяни й особи без громадянства, які мають генеральське звання, незалежно від того, в якій країні така особа мешкає, коли їй було присвоєно генеральське звання і під час служби в якому органі, які визнають Статут Спілки та її програмні документи і дотримуються їх вимог, а також виконують рішення її керівних органів, і особисто беруть участь у діяльності Спілки. 

Визначальними критеріями при ухваленні рішення про набуття особою членства в Спілці є: 

- наявність генеральського звання;        
           - тривалий період служби в органах та підрозділах внутрішніх справ; 
           - готовність дотримуватися вимог Статуту, активна участь у діяльності Спілки.

Прийом індивідуальних членів здійснюється Головою Спілки на підставі письмової заяви кандидата, за наявності клопотання регіонального відділення (місцевого осередку). 

3.1.5. Колективними членами Спілки можуть бути колективи громадських організацій, які визнають Статут Спілки та її програмні документи і дотримуються їх вимог, виконують рішення її керівних органів, особисто беруть участь у діяльності Спілки, у тому числі шляхом фінансування заходів, що нею проводяться. 

Прийом колективних членів здійснюється Радою Спілки на підставі письмової заяви (рішення) про вступ до Спілки, прийнятого органом, уповноваженим на ухвалення зазначеного рішення відповідно до його статутних документів, наданих копій статуту і свідоцтва про державну реєстрацію, поданих Голові Спілки.

3.1.6. Розмір вступних та членських внесків регулюються окремим положенням, яке затверджується Загальними зборами членів Спілки.

Вступні та членські внески можуть прийматися в грошовій та майновій формі, а також у вигляді творчих ідей» які оцінюються Радою Спілки.

У разі припинення членства в Спілці членські та інші внески не повертаються. 

3.1.7. Централізований облік членів Спілки здійснюється Секретаріатом Спілки в установленому нею порядку.  

3.1.8. Членство в Спілці посвідчуеться членським квитком. У Спілці діє єдиний членський квиток. Форма й реквізити членського квитка затверджуються рішенням Ради Спілки. 

3.1.9. За особливі заслуги перед Спілкою і великий внесок у її розвиток, активну діяльність щодо досягнення статутних цілей і вирішення поставлених перед Спілкою завдань, члени Спілки можуть бути нагороджені нагородами Спілки. 

Порядок подання матеріалів про нагородження і про саме нагородження визначаються Положенням про нагороди Спілки, затвердженим Головою Спілки.

3.2. Права членів спілки

3.2.1. Обирати і бути обраними в керівні й контрольно-ревізійні органи Спілки.

3.2.2. Контролювати діяльність керівних органів Спілки, її структурних підрозділів відповідно до цього Статуту.

3.2.3. Брати участь у роботі місцевих осередків, філій і представництв Спілки.

3.2.4. Уносити   на  розгляд  керівних  органів   Спілки,  її структурних підрозділів пропозиції з питань діяльності Спілки й брати участь у їх обговоренні.

3.2.5. Одержувати інформацію про діяльність Спілки.

3.2.6. Користуватися захистом і підтримкою Спілки.

Члени Спілки мають право виступати від імені Спілки, її структурних підрозділів з питань, що мають суспільне і політичне значення, тільки за окремим дорученням або рішенням керівних органів Спілки.    

3.3. Обов'язки членів Спілки

3.3.1. Дотримуватися Статуту й положень програмних документів Спілки.

3.3.2. Брати участь у заходах, що проводяться Спілкою, у реалізації її поточних і перспективних програм і проектів.

3.3.3. Активно сприяти досягненню статутних цілей і вирішенню поставлених перед Спілкою завдань.

3.3.4. Виконувати рішення керівних органів Спілки, місцевих осередків, філій, представництв. 

3.3.5. Пропагувати програмні цілі й завдання Спілки.

3.6. Не вчиняти дій, що дискредитують Спілку.                         

3.4. Порядок припинення членства в Спілці

3.4.1. Член Спілки має право в будь-який час вийти зі Спілки на підставі письмової заяви (для колективного члена - на підставі рішення про вихід зі Спілки, прийнятого органом, уповноваженим на ухвалення зазначеного рішення відповідно до його статуту), поданої Голові Спілки та розглянутої в регіональному відділенні (місцевому осередку) Спілки, що здійснило клопотання до заяви зазначеної особи до вступу до членів Спілки. Рішення затверджує Голова Спілки.


           При виході зі Спілки внесені членські внески, цільові внески і пожертвування поверненню не підлягають. 

З.4.2. За порушення положень Статуту, невиконання рішень керівних органів Спілки, її регіональних відділень (місцевих осередків), а також учинення дій, що дискредитують Спілку, член Спілки може бути виключений з її складу тим органом, що ухвалював рішення щодо його приймання до Спілки з письмовим повідомленням цього члена. Рішення про виключення може бути оскаржене на Загальних зборах членів Спілки.

3.4.3. За порушення статутних вимог Голова Спілки може бути виключений з членів Спілки виключно одноголосним рішенням Загальних збір членів Спілки.   

           При виключенні зі Спілки внесені членські внески, цільові внески і пожертвування поверненню не підлягають.               


4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА СПІЛКИ

4.1. З метою поширення своєї діяльності на території України Спілка створює місцеві осередки (далі - регіональні відділення). За кордоном Спілка створює філії та представництва. 

Регіональні відділення, філії й представництва діють на підставі положень які затверджуються Головою Спілки та легалізують свою діяльність відповідно до законодавства України та законодавства країни свого місцезнаходження.

4.2. Філії і представництва Спілки створюються за рішенням Ради Спілки. Керівник філії (представництва) призначається Головою Спілки й діє на підставі виданого йому доручення.

4.4. Регіональні відділення (місцеві осередки) Спілки.

4.4.1. Регіональні відділення Спілки створюються в обласних центрах України за рішенням установчих зборів, діють у межах території цієї області та легалізуються шляхом повідомлення про заснування в порядку, установленому законодавством України.

Створення регіонального відділення затверджується Головою Спілки після одержання заяви й протоколу установчих зборів відділення.

Регіональні відділення (місцеві осередки) діють на підставі цього Статуту та рішень Ради Спілки. Керівник місцевого осередку діє на підставі довіреності, виданої Головою Спілки. 

4.4.2. Засновниками регіонального відділення можуть бути фізичні особи (не менш трьох), які зареєстровані, проживають або проходили службу на території даної області і мають право бути членами Спілки відповідно до Статуту, що прийняли участь в установчих зборах, на яких було ухвалене рішення про створення регіонального відділення і сформовані його керівні й контрольно-ревізійні органи. 

4.4.3. Голова регіонального відділення Спілки обирається зборами відділення та затверджується рішенням Голови Спілки або Загальними зборами Спілки.   

4.4.4. Діяльність регіонального відділення може бути припинена:
            - добровільно за рішенням зборів регіонального відділення;
            - за рішенням Ради у випадку порушення регіональним відділенням вимог Статуту, невиконання рішень керівних органів Спілки, а також у випадку здійснення дій, що дискредитують Спілку.

4.5. Централізований облік регіональних відділень, філій та представництв Спілки здійснюється Секретаріатом Спілки.    


5. КЕРІВНІ Й КОНТРОЛЬНІ ОРГАНИ СПІЛКИ

5.1. Керівними органами Спілки є: Загальні збори Спілки, Рада Спілки.

Контролюючими органами Спілки є Контрольно-ревізійна комісія та Наглядова рада Спілки.

5.2. Загальні збори Спілки.

5.2.1. Вищим керівним органом Спілки є Загальні збори Спілки (далі - Збори), що скликаються Радою Спілки в міру потреби, але не рідше одного разу на п'ять років. Позачергові збори можуть бути скликані на вимогу Контрольно-ревізійної комісії Спілки або на вимогу більше ніж трьох чвертей членів Ради Спілки з обов'язковим узгодженням з Головою Спілки.

У випадку, якщо Збори скликаються на вимогу більше трьох чвертей членів Ради Спілки, зазначена вимога направляється до Голови Спілки, який в строк не пізніше З0 днів з моменту одержання вимоги ухвалює рішення щодо проведення Зборів.   

5.2.2. Делегати Зборів обираються зборами регіональних відділень Спілки в порядку і за нормами представництва, встановленими Радою. 

Голова Спілки, його заступники, члени Ради Спілки, а також голова і члени Контрольно-ревізійної комісії та Наглядової ради Спілки є делегатами Зборів за посадою.

5.2.3. Збори вправі ухвалювати рішення з будь-яких питань діяльності Спілки.

До виключної компетенції Зборів відноситься вирішення наступних питань:  

а) внесення змін і доповнень до Статуту, затвердження Статуту в новій редакції;  

б) затвердження програмних документів Спілки, а також внесення до них змін і доповнень;  

в) обрання Голови Спілки, першого заступника і заступників голови Спілки і дострокове припинення їх повноважень;  

г) визначення кількісного складу Ради Спілки, обрання Ради Спілки, дострокове припинення повноважень членів Ради Спілки;

д) визначення кількісного та персонального складу Контрольно-ревізійної комісії, обрання Голови і членів Контрольно-ревізійної комісії Спілки, дострокове припинення їхніх повноважень, кількісного та персонального складу Наглядової Ради, а також рішення про зміни в цьому складі;  

е) розгляд і затвердження звітів Ради Спілки, Голови Спілки і Контрольно-ревізійної комісії Спілки;  

є) затвердження Положення про Контрольно-ревізійну комісію Спілки;

ж) ухвалення рішення про реорганізацію або ліквідацію Спілки;

з) затвердження Регламенту роботи Зборів;

и) прийняття рішень з спірних   питань діяльності Спілки, що винесені на Збори Радою Спілки, Головою Спілки;   

і) реалізація права власності на майно та кошти Спілки, вирішення інших питань, передбачених дійсним Статутом.    

Питання, віднесені Статутом до виключної компетенції Зборів, не можуть бути передані на розгляд інших органів Спілки.

5.2.4. Порядок денний Зборів готується Радою Спілки.

5.2.5. Організаційне забезпечення підготовки й проведення Зборів здійснюється Секретаріатом Спілки.   

5.2.6. Рішення Зборів правочинні, якщо на ньому присутні (зареєструвалися) більше половини делегатів, що представляють більше половини регіональних відділень Спілки. 

Головує на Зборах Голова Спілки або один із його заступників за письмовим дорученням Голови Спілки.

Рішення Зборів приймаються відкритим голосуванням, якщо інше не встановлено законодавством, або якщо на Зборах не буде ухвалене рішення про проведення таємного голосування.    

5.2.7. Рішення Зборів щодо внесення змін і доповнень до Статуту і затвердження Статуту в новій редакції, обрання керівних і контрольно-ревізійних органів Спілки, а також щодо реорганізації або ліквідації Спілки приймаються кваліфікованою більшістю у три чверті голосів делегатів, присутніх (зареєстрованих) на Зборах.

Рішення з інших питань приймаються простою більшістю голосів делегатів, присутніх (зареєстрованих) на Зборах.

Рішення Зборів оформляються протоколами, що підписуються Головою Спілки й Секретарем Зборів.     

5.4. Рада Спілки

5.4.1. Загальні положення

5.4.1.1. Рада Спілки (далі - Рада) є керівним колегіальним органом Спілки в період між Зборами. 

Рада обирається на Загальних зборах. Кількість членів Ради (з урахуванням можливої кооптації) складає від 11 до 23 осіб та затверджується рішенням Зборів.

5.4.1.2. Строк повноважень Ради - 10 років.

Повноваження членів Ради можуть бути достроково припинені рішенням Зборів.

Рада вправі своїм рішенням кооптувати у свій склад нових членів, але не більше однієї третини від кількісного складу Ради за весь строк його повноважень, з наступним затвердженням на Зборах.  

5.4.1.3. Засідання Ради проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на рік. Засідання Ради скликаються Головою Спілки (Головою Ради), а також на письмову вимогу не менш однієї третини членів Ради. Вимога членів Ради щодо проведення засідання Ради направляється Голові Спілки, який ухвалює рішення щодо скликання засідання Ради в строк   не пізніше ЗО днів з моменту одержання вимоги. 

Керівництво діяльністю Ради здійснюється Головою Ради. Головою Ради є Голова Спілки. За рішенням Голови Спілки виконання функцій Голови Ради Спілки може бути покладене на одного з членів Ради. 

Голова Ради скликає її засідання, головує на них, розподіляє повноваження між членами Ради.

5.4.1.4. Рада у своїй діяльності керується чинним законодавством, дійсним Статутом, програмними документами Спілки і рішеннями Зборів. Рада підзвітна Зборам. 

5.4.1.5. До компетенції Ради належить вирішення будь-яких питань діяльності Спілки, за винятком питань, віднесених відповідно до Статуту до виключної компетенції Зборів, а також питань, урегульованих рішеннями Зборів.

5.4.2. Рада

5.4.2.1. Ухвалює рішення щодо скликання Зборів, визначає порядок і норми представництва на Зборах, затверджує порядок денний Зборів.

5.4.2.2. За поданням Голови Спілки достроково припиняє повноваження заступників Голови Спілки. 

5.4.2.3. Установлює розміри членських внесків Спілки, порядок і строки їхньої сплати.  

5.4.2.4. Установлює форму і реквізити членського квитка Спілки.

5.4.2.5. Ухвалює рішення щодо прийому до Спілки колективних членів, а також про виключення їх зі Спілки.   

5.4.2.6. Ухвалює рішення щодо укладання Спілкою угод з підприємствами, установами, організаціями, а також щодо вступу Спілки в інші об'єднання громадян.

5.4.2.7. Від імені Спілки виступає з ініціативами з питань діяльності Спілки, уносить пропозиції органам державної влади, бере участь у підготовці рішень органів державної влади, органів місцевого самоврядування в порядку та обсязі, передбачених чинним законодавством.

5.4.2.8. Затверджує Регламент роботи Ради й обирає секретаря засідання Ради.

5.4.2.9. Затверджує символіку і перелік нагород Спілки.

5.4.2.10. Здійснює інші повноваження, щосприяють ефективному досягненню цілей Спілки, зазначених у цьому Статуті.

5.4.3. Порядок денний засідання Ради затверджується Головою Спілки (Головою Ради).     

5.4.4. Засідання Ради є правочинним, якщо на ньому присутні більше двох третин його членів. Головує на засіданні Ради Голова Спілки, який за посадою є Головою Ради. За відсутності Голови Спілки його повноваження виконує один із членів Ради за письмовим дорученням Голови Ради.

5.4.5. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні.

5.4.6. Голосування на засіданнях Ради є відкритим, якщо інше не встановлено законодавством або якщо Радою не буде ухвалене рішення про проведення таємного голосування. 

5.4.7. Рішення Ради оформляються протоколами, що підписуються Головою Ради і секретарем засідання Ради.

5.4.8. За запрошенням Ради або Голови Ради на засіданнях Ради можуть бути присутніми вітчизняні й закордонні державні і громадські діячі, експерти й інші запрошені особи із правом дорадчого голосу, представники засобів масової інформації.    

5.5. Секретаріат Спілки

5.5.1. Секретаріат Спілки (далі - Секретаріат) є постійно діючим організаційно-виконавчим органом Спілки.

Кількісний склад Секретаріату визначається Головою Спілки. Голова й члени Секретаріату працюють на підставі трудової угоди і не є членами Спілки.

Діяльність Секретаріату регулюється положенням про Секретаріат, затвердженого Радою Спілки.

Секретаріат підзвітний Голові Спілки.

5.6. Контрольно-ревізійна комісія Спілки

5.6.1. Контрольно-ревізійна комісія Спілки (далі - Контрольно-ревізійна комісія) є контрольно-ревізійним органом, що обирається Зборами строком на 10 років.